یونان مأموریت دیپلماتیک خود را به پایتخت مقدونیه شمال غربی اسکوپه به سفارت تبدیل کرده است، به دنبال معامله برای عادی سازی روابط با همسایگی خود – که خود را از مقدونیه تغییر نام داد.

بیانیه وزارت خارجه می گوید یونان همچنین نمایندگی خود را در شهر جنوبی بیتالا در مقدونیه شمالی به یک کنسولگری عمومی ارتقا می دهد.

بیانیه جمعه اضافه کرد که مقدونیه شمالی مأموریت خود را در آتن به یک سفارت و در شهر یونان یونان تسالونیکی به یک کنسولگری عمومی ارتقاء داده است.

این دو کشور در سال جاری مناقشه چند دهه ای را در مورد نام همسایه یونان به پایان رساندند. آتن مدتها ادعا کرد که ساده "مقدونیه" ادعاهای خود را در منطقه شمال خود را با همان نام و میراث یونان باستان اشاره کرد.

این معامله راه را برای شمال مقدونیه برای پیوستن به ناتو و به طور بالقوه اتحادیه اروپا پاک کرد.