تلویزیون دولتی صربستان می گوید که میرجانا مارکوویچ، بیوه سرباز سابق صلبتان میلوسویچ، در روسیه جان سپرد. او 76 سال داشت.

گزارش RTS می گوید مارکوویچ روز یکشنبه در بیمارستان بستری شده است. حزب سوسیال دمکرات میلوسویچ از خانواده خواسته است که با همدستی خود ازدواج کند.

هیچ جزئیات در مورد علت مرگ وجود ندارد.

Markovic که رهبر یک حزب کمونیست در جریان حکومت میلوشویچ در صربستان در دهه 1990 بود، به عنوان یک قدرت پشت صحنه با تأثیر عمده بر شوهرش در نظر گرفته شد.

او در سال 2003 از صربستان فرار کرد پس از آن که میلوشویچ از قدرت در شورش مردمی کنار گذاشته شد و به دادگاه U.N. در لاهه هلند منتقل شد، جایی که او با محاکمه نسل کشی برای نقش او در جنگ های بالکان دهه 1990 مواجه شد. او در سال 2006 در زندان درگذشت.