پلیس فیلیپین می گوید که چهار زن از فرماندهان ابو سایاف را که از معاملات مالی خود مراقبت می کنند، کمک می کند تا اسلحه و قطعات بمب را خریداری و سفر ستیزه جویان خارجی را به کشور تحویل دهد.

پلیس می گوید زنان در روز سه شنبه در خانه های شهر زامبوآنگ دستگیر شدند و مقامات دو نارنجک را گرفتند، یک کیسه ای از نیترات آمونیاک مشکوک و قطعات الکتریکی است که می تواند برای ساخت بمب استفاده شود.

پلیس می گوید که زنان تحت حجاب سعادجان رهبر ابو سایاف کار می کنند که مظنون اصلی در بمباران 27 ژانویه یک کلیسای کاتولیک رومی در جریان یک جرم است که 23 نفر را در استان صلوۀ نزدیک کشته است. حمله به کلیسای جامان توسط دو بمب گذار انتحاری مظنون، آخرین حمله نظامی علیه ابو سیف را ایجاد کرد.