یک آتش سوزی سریع، یک ساختمان مسکونی را در لبه شمالی پاریس ویران کرده است.

گابریل پلاس، سخنگوی آتش نشانان می گوید که در ظهر شب شنبه که در چهار طبقه ساختار بزرگ مدرن قرار دارد، قربانیان شناخته شده ای وجود ندارد. تیم ها برای قربانیان بالقوه جستجو می کنند.

سخنگوی BFMTV گفت که خیلی زود شناخته می شود. او گفت که از داخل و خارج از ساختمان شروع به کار کرد و از طریق طبقه سوم از طریق طبقه ششم از هم پاشیده شد. او روشن نشد

این ساختمان دارای دو شفت آسانسور است که معمولا می تواند شعله های آتش را گسترش دهد.

پاریس مرگبارترین آتش سوزی خود را در یک دهه زودتر از این سال ثبت کرد، زمانی که یک آتش سوزی در یک منطقه غربی غربی در ماه فوریه 10 نفر را کشت. سوزان مشکوک بود