خلق طرفداران اپوزیسیون در بزرگترین شهر ترکیه یکی از تبریکات است اما همچنین نگران است – ترس اینکه پیروزی آنها در مسابقه قصر مقدس در استانبول، پس از آنکه حزب حاکم نتایج انتخابات را به چالش کشید، بازنویسی شود.

در یک عقب نشینی غیر منتظره به رییس جمهور رژیم تیفی اردوغان، اپوزیسیون در یک انتخابات محلی ترکیه در روز یکشنبه، یک ربع قرن قدیمی قلمرو حزب حاکم آنکارا، پایتخت را ربود. مخالفان همچنین در مسابقات قهرمانی در استانبول، سرمایه مالی و فرهنگی کشور که در سال 1994 به عنوان شهردار به قدرت رسیدند، در مسابقات قهرمانی به سر می برد.

اپوزیسیون این دستاوردها را با وجود انتخابات که ناظران بین المللی می گویند منصفانه نیست، به دست آورد. رسانه های ترکیه از حضور حزب کمونیست اردوغان حمایت خود را از جانب حزب خود، اما از پوشش های دور از دسترس مشابه به نامزدان مخالف برخوردار نبودند.