هزاران الجزایری بعد از اینکه جنبش طرفدار دموکراسی خود را از ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه دور کرد، آواز خواندن و تشویق را فرا می خواند، و خواستار آن شد که دیگر چهره های برجسته نیز از آن بیرون بیایند.

جمعیت در روز جمعه در بلوارهای الجزیره جابجا شده و به سوی اداره پست مرکزی منتهی می شود، نماد جنبش این کشور آفریقایی غنی از انرژی است. امنیت بالاتر از حد معمول بود، و موانع پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود بزرگان اتباع معترض به پایتخت.

این جمعه مستقیم هفتمین روز خود را از تظاهرات علیه رهبری به نظر می رسد فاسد و سرکوبگر – اما اولین بار از بوتفلیقه در این هفته استعفا داد.

معترضان همچنین می خواهند خروج نخست وزیر، رئیس مجلس نمایندگان و رئیس دادگاه قانون اساسی را ترک کنند.

معترضان گفتند: "مردم می خواهند همه را ترک کنند!"