مغازه ها در روز اول اعتصاب عمومی که توسط رهبران اعتراضی خواستار استعفای شورای نظامی حاکم شده اند، خیابان ها در سراسر پایتخت سودان خالی است.

انجمن کارفرمایان سودان از هفته گذشته در اعتراض به سرکوب مرگبار ارتش، زمانی که نیروهای امنیتی نیروهای اصلی گروه را در خارج از ستاد نظامی در خارطوم پراکنده کردند، به مردم در روز یکشنبه در محل اقامت خانه ماندند.

این SPA طی ماه های ماه گذشته اعتراضات گسترده ای را به همراه داشت که منجر به سرنگونی رییس جمهور عمر البشیر در ماه آوریل شد و از مردم خواسته بود تا در خیابان ها باقی بمانند تا قدرت کامل به غیرنظامیان برسد.

این گروه عکس هایی را که گفته شد از یک فرودگاه خلیج خارطوم خبر دادند. می گوید کارگران فرودگاه و خلبانان در نافرمانی مدنی شرکت می کنند.