بسیاری از ونزوئلا بدون برق باقی می ماند زیرا یک قطع برق جدید در سراسر کشور پخش می شود؛ چرا که بسیاری از ترس ها تقریبا دو هفته پیش در طول بحران بزرگ شدن این کشور، تکرار هرج و مرج است.

خلع سلاح در اواسط روز دوشنبه آغاز شد و ظاهرا بیشتر 23 ایالت ونزوئلا را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که چراغ ها دوباره فریاد زدند پس از اعلام مقامات اعلام شده در خدمت در عرض چند ساعت در شب مجددا دوباره قدرت در بسیاری از کشور خارج شد.

همانطور که با قطع شدن قبلی، دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهور آمریکا مخالفان U.S. را مورد انتقاد قرار داد و آنها را متهم به خرابکاری سد گوری کرد که اکثریت برق ونزوئلا را تامین می کند. خوان گاییدو، رهبر مخالفان گفت که قطع برق باعث بی کفایتی دولت سوسیالیستی شده و وعده داده شده اقداماتی را برای پایان دادن به قانون مدودو انجام داده است.