یک حزب مخالف برجسته سودان می گوید از رهبران اعتراض به یک اعتصاب عمومی دو روزه، به دلیل نشانه ای از تقسیمات درون جنبش طرفدار دموکراسی که حکومت نظامی در سودان را به چالش می کشد، رد می شود.

اپوزیسیون حزب الموت گفت یکشنبه با مخالفت "آمادگی و زمان بندی" اعتصاب مخالف است.

این حزب عضو نیروهای اعلامیه آزادی و تغییر است، یک گروه چتر نمایندگان معترضین و احزاب مخالف در مذاکرات با شورای نظامی حاکم است.

FDFC اعلام کرد اعتصاب سراسری سه شنبه آغاز خواهد شد. رهبران اعتراض آمیز امیدوار هستند که ارتش را مجبور کنند که عمر البشیر خودگردان را در ماه آوریل به قدرت برساند تا قدرت را به مقامات غیرنظامی منتقل کند.