تونس بلوار های خود را تمیز می کند و مرزهای خود را برای نشست سران اتحادیه عرب تضمین می کند که این کشور امیدوار است که مشخصات منطقه ای و چشم انداز اقتصادی خود را افزایش دهد.

وزرای دولت از 22 کشور عضو اتحادیه عرب جلسات مقدماتی در تونس را برای نشست یکشنبه برگزار می کنند.

این نشست با مسائل بسیاری رو به رو خواهد شد از جمله گلستان های گلن، شکاف عربستان سعودی-ایران و اینکه آیا بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در برابر عرب قرار دارد.

دیپلمات های تونس می خواهند کشور خود را به نقش متولی در تنش های منطقه ای بکشند. برای تونس، مسئله سوختن بیشتر، ثبات در همسایگی لیبی است که قبلا یک شریک تجاری بزرگ است.

نقاشی های جدید، گل های عجیب و غریب و پرچم های عرب اکنون تونس را تزئین می کنند. پلیس و سربازان در سرتاسر کشور مستقر شده و امنیت در مرزهای سرزمین و دریاها تشدید می شود.