بازداشت رئیس اداره پیشین نیسان، کارلوس Ghosn در سوء ظن سوء رفتار مالی، تا 22 آوریل تایید شده است.

Ghosn در ماه نوامبر دستگیر شد، در ماه گذشته به وثیقه آزاد شد اما در هفته گذشته در مورد اتهامات تازه دستگیر شده است. دادگاه منطقه توکیو روز جمعه درخواست دادستانان را برای ادامه نگهداری قسن در مرکز توقیف توکیو تایید کرد.

او متهم به جعل اسناد مالی شده است که گزارش کمتری نسبت به جبران خسارت و نقض اعتماد به استفاده از خودرو نیسان موتور برای پرداخت مشکوک دارد.

Ghosn به مدت دو دهه ماشین ساز ژاپنی را رهبری کرد و می گوید که وی از اتهاماتی که به فروپاشی او منجر شده است بی گناه است.