جلسه نهایی آماده سازی برای بررسی سالیانه پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای با تقسیمات عمیق به پایان رسیده است و سفیر ایالات متحده رابرت وود می گوید توافق در کنفرانس 2020 "یک کار فوق العاده دشوار خواهد بود."

اما او گفت: "این یک کار است که ما نمی توانیم کنار بگذاریم."

پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای تنها مهمترین پیمان جهان در مورد سلاح های هسته ای است که به دلیل جلوگیری از گسترش آن ها به ده ها تن از ملت ها در سال 1970 به اجرا گذاشته شد و سال آینده این 50 سال پیمان است.

سید حسن سید حسین سفیر سید حسن سید حسین، رئیس سومین کنفرانس تهیه شده، به یک کنفرانس خبری گفت که این جلسه "چالش های مهمی" ایجاد کرد، به خصوص به دلیل تفاوت بین سلاح های هسته ای و کشورهای غیر سلاح هسته ای در خلع سلاح.