مصر می گوید که باستان شناسان آرامگاه نجیب را از زمان یکی از اولین سلسله های فرعون پیدا کرده اند.

وزارتخانه های تاریخی روز سه شنبه اعلام کردند که آرامگاه هایی که در مجتمع اهرام سقرا خارج از قاهره کشف شده اند، به سلسله پنجم، که از دره نیل از 2388 تا 2356 ب.

مصر به طور مرتب کشف یافته های باستان شناسی جدید را امیدوار به تشویق گردشگری می کند.